त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्य पंचगंगा घाटावर करण्यात आलेले विविध कार्यक्रम :  
 

दीपोत्सव, विदुत रोषणाई, विविध प्रकारच्या सामाजिक संदेश देणाऱ्या रांगोळ्या, व प्रसाद वाटप इत्यादी.